“ Елтелком ” ООД – Пловдив развива своята дейност основно в областта на инженеринг, изграждане и поддръжка на електрически трансформаторни постове и подстанции до 20 kV , кабелни мрежи – средно и ниско напрежение, битови и промишлени електрически инсталации. Инженеринг и управление на проектите на телекомуникационната инфраструктура, водоснабдителни и канализационни и отоплителни системи.

Дружеството е създадено през 2000 год. и до момента има в актива си множество участия в успешното изграждане на обекти както като основен изпълнител, така и съвместно с други фирми и организации.

Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорираните срокове.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността на фирмата ни, предприехме стъпки за внедряване на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000 и успешно премина сертификационния одит на 28.05.2005г.

        

Основните усилия на фирмата ни са насочени към постигане на по–висок пазарен дял на регионалният пазар в сферата на електроизграждането , като едновременно с това се запази качественото изпълнение на строително-монтажните работи.

Създадената гъвкава организация във фирма “Елтелком” ООД и приетата политика за подобряване на организацията на работа, качесвеното изпълнение на строително-монтажните работи на всички нива, обучението на персонала, социалната политика, обновяването на автомобилния парк и механизацията води до изпълнението на наб елязаните цели за задоволяване изискванията на клиентите.